Các khóa đào tạo

Tên khóa học Số ngày
Windows Server
40365 Windows Server Administration Fundamentals 3
40366 Networking Fundamentals 3
40367 Security Fundamentals 3
20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 5
20741 Networking with Windows Server 2016 5
20742 Identity with Windows Server 2016 5
20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 5
20411 Administering Windows Server 2012 5
20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 5
20413 Designing and Implementing a Server Infrastructure 5
20414 Implementing an Advanced Server Infrastructure 5
Exchange Server
20345-1 Administering Microsoft Exchange Server 2016 5
20345-2 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 5
20341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 5
20342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 5
SharePoint
20339-1 Planning and Administering SharePoint 2016 5
20339-2 Advanced Technologies of SharePoint 2016 5
20331 Core Solutions of SharePoint Server 2013 5
20332 Advanced Solutions of SharePoint Server 2013 5
20488 Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions 5
20489 Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions 5
Skype for Business
40409 Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015 5
20334 Core Solutions of Skype for Business 2015 5
Virtualization
20409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center 5
System Center
10748 Planning and Deploying System Center 2012 Configuration Manager 3
20703-1 Administering System Center Configuration Manager 5
20703-2 Integrating MDM and Cloud Services with System Center Configuration Manager 3
Cloud
20246 Monitoring and Operating a Private Cloud 5
20247 Configuring and Deploying a Private Cloud 5
Tên khóa học Số ngày
40349 Windows Operating System Fundamentals 3
20687 Configuring Windows 8.1 5
20688 Supporting Windows 8.1 5
20697-1 Installing and Configuring Windows 10 5
20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services 5
20695 Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications 5
Tên khóa học Số ngày
20347 Enabling and Managing Office 365 5
Tên khóa học Số ngày
40364 Database Fundamentals 3
SQL 2016 Database Development
20761 Querying Data with Transact-SQL 5
20762 Developing SQL Databases 5
SQL 2016 Database Administration
20764 Administering a SQL Database Infrastructure
20765 Provisioning SQL Databases
SQL 2016 Business Intelligence Development
20767 Implementing a SQL Data Warehouse 5
20768 Developing SQL Data Models 5
SQL Server 2012/2014
20461 Querying Microsoft SQL Server 5
20462 Administering Microsoft SQL Server Databases 5
20463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 5
Tên khóa học Số ngày
Visual Studio
40361 Software Development Fundamentals 3
40375 HTML5 App Development Fundamentals 3
20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 5
20481 Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript 5
20482 Advanced Windows Store App Development Using HTML5 and JavaScript 5
20483 Programming in C# 5
20484 Essentials of Developing Windows Store Apps Using C# 5
20485 Advanced Windows Store App Development Using C# 5
20486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications 5
Microsoft Azure
20532 Developing Microsoft Azure Solutions 5
20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 5
20535 Architecting Microsoft Azure Solutions 5
50466 Microsoft Azure Solutions with Microsoft Visual Studio 3
20487 Developing Microsoft Azure and Web Services 5
20979 Microsoft Azure Fundamentals 2

Trung tâm Đào tạo eDT JSC

Microsoft Partner

Trung tâm Đào tạo eDT JSC – Đối tác Bạc được Microsoft công nhận về Giải pháp Đào tạo (Microsoft Silver Certified Partner for Learning Solutions) (Tiền thân là Trung tâm Đào tạo của TD&T Hà Nội, được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 1996).

Mục tiêu của Trung tâm là tổ chức những khoá đào tạo chất lượng cao đáp ứng các chuẩn chuyên nghiệp của Microsoft. Đối tượng được đào tạo là những nhà quản trị mạng, cơ sở dữ liệu hoặc phát triển hệ thống thông tin trong các cơ quan, xí nghiệp có quy mô, tầm cỡ khác nhau với những mạng máy tính cục bộ (LAN) hoặc diện rộng (WAN), và cả những khoá dành cho người sử dụng.

Các hoạt động giảng dạy của Trung tâm dựa trên các tiêu chuẩn giảng dạy các khoá chính thức của Microsoft, nhưng do nhu cầu thực tế của thị trường nên Trung tâm cũng tiến hành các khoá đào tạo theo mọi yêu cầu của khách hàng.